11 September, 2017 9:41 am

Hệ thống các văn bản quy định, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nói chung và các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do UBND thành phố Hà Nội.

  1. Các văn bản quy định của Quốc hội, Chính phủ, và các Bộ, Ngành:

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; (download)

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc Hội thông qua ngày 12/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018; (download)

– Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; (link download)

– Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2012 phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”;(link download)

– Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;(link download)

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;(download)

– Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;(link download)

– Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;(link download)

– Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;(link download)

– Thông tư số 119/2015/TT-BTC ngày 12/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;(link download)

– Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;(link download)

– Thông tư số 37/2016/TT-BTC ngày 29/02/2016 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016;(link download)

– Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;(download)

– Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.(link download)

  1. Các văn bản của Thành phố Hà Nội:

– Chương trình số 03-Ctr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020; (link download)

– Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về Chính sách ưu đãi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô;(link download)

– Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết số 19- 2016/NQ-CP ngày 28/4/2016;(link download)

– Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 13/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020;(link download)

– Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội 2016 – 2020;(link download)

– Quyết định 673/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;(link download)

– Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030;(link download)

– Quyết định 3746/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 của UBND Thành phố Về việc quy định cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 14000;(link download)

– Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu;(link download)

– Quyết định 6109/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;(link download)

– Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;(link download)

– Quyết định số 1613/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc thành lập ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;(link download)

– Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố về việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2017;(link download)