21 March, 2022 10:24 am

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thông báo triển khai kế hoạch hỗ trợ các hoạt động Khởi nghiệp sáng tạo năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025;.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thông báo triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

  1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo (KNST) và hệ sinh thái KNST trên địa bàn Thành phố:

– Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức truyền thông hoặc cung cấp dịch vụ truyền thông cho KNST trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về KNST nhưng không quá 100 triệu đồng/nhiệm vụ.

– Số lượng hỗ trợ: 08 nhiệm vụ (mỗi đơn vị chỉ được hỗ trợ tối đa 01 nhiệm vụ).

*Các tổ chức đáp ứng điều kiện, tiêu chí tham gia Đề án có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị gửi đơn và hồ sơ hỗ trợ kinh phí, thuyết minh nhiệm vụ truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01.

  1. Hỗ trợ kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

2.1. Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp chung trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

– Đối tượng hỗ trợ: Các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp chung trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí để xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp chung trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/1 đơn vị và mỗi đơn vị được hỗ trợ không quá 1 lần.

– Số lượng hỗ trợ: 02 đơn vị.

* Các tổ chức đáp ứng điều kiện, tiêu chí tham gia Đề án có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị gửi đơn và hồ sơ hỗ trợ kinh phí và thuyết minh dự án theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02.

2.2. Hỗ trợ phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

– Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. DNNVV được xác định là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về KNST hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế; hoặc được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

– Được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu tư KNST; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ KNST, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm ĐMST theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng tư vấn do cơ quan chủ trì đề án thành lập. Tiêu chí lựa chọn theo quy định tại Điều 20 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về kinh phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

– Số lượng hỗ trợ: 15 doanh nghiệp.

– Thời gian hỗ trợ: Theo chu kỳ ươm tạo của các cơ sơ ươm tạo doanh nghiệp nhưng không quá 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký Hợp đồng ươm tạo.

*Các tổ chức đáp ứng điều kiện, tiêu chí tham gia Đề án có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị gửi đơn và hồ sơ hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02.

  1. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo

3.1. Hỗ trợ chi phí đào tạo kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án KNST

– Đối tượng hỗ trợ: Các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhưng không quá 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo và mỗi người không quá 01 khóa đào tạo/năm.

– Phương thức hỗ trợ: Việc hỗ trợ được chi trả trực tiếp cho đơn vị tổ chức đào tạo (lựa chọn theo hình thức đấu thầu).

– Số lượng hỗ trợ: 60 doanh nghiệp KNST hoặc cá nhân/nhóm cá nhân có dự án KNST.

*Các doanh nghiệp KNST, cá nhân/nhóm cá nhân có dự án KNST đáp ứng điều kiện theo quy định có nhu cầu tham gia khóa đào tạo có thể đăng ký tham gia thông qua đơn vị tổ chức đào tạo hoặc đơn vị chủ trì nhiệm vụ (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 03)

3.2. Hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố

– Đối tượng hỗ trợ:  Các huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhưng không quá 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo và mỗi người không quá 01 khóa đào tạo/năm.

– Số lượng hỗ trợ: 60 huấn luyện viên, cố vấn.

*Các cố vấn, huấn luyện viên KNST đáp ứng điều kiện theo quy định có nhu cầu tham gia khóa đào tạo có thể đăng ký tham gia thông qua đơn vị tổ chức đào tạo hoặc đơn vị chủ trì nhiệm vụ (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 03)

  1. Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại nước ngoài

– Đối tượng hỗ trợ: Các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tại Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/08/2017 của Bộ Tài chính nhưng không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/khóa/năm.

– Số lượng hỗ trợ: 10 doanh nghiệp KNST hoặc tổ chức, cá nhân có dự án KNST. Mỗi doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo chỉ được hỗ trợ 01 khóa huấn luyện.

*Các doanh nghiệp KNST, cá nhân/nhóm cá nhân có dự án KNST đáp ứng điều kiện theo quy định có nhu cầu tham gia khóa đào tạo có thể đăng ký tham gia thông qua đơn vị tổ chức đào tạo hoặc đơn vị chủ trì nhiệm vụ (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 04).

  • Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia Đề án liên hệ trực tiếp hoặc qua Email tại địa chỉ sau:

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

– Địa chỉ: Tầng 1, 2 – Tòa nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 0979.850.939 (Mr. Đàm Thanh Sơn)

– Email: startup@hanoi-sme.vn

– Website: http://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn

(Phụ lục danh mục nhiệm vụ và các hồ sơ đăng ký theo mẫu gửi kèm )./.

File đính kèm:

Thông báo Hỗ trợ KNST năm 2022