8 April, 2022 9:23 am

 

        Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: “1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

          a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

          b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. 

        2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ” và theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến tháng 7 năm 2020 doanh nghiệp SMEs chiếm khoảng 98,1% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp khoảng 45% GDP, đóng góp 31% tổng thu ngân sách nhà nước. Như vậy, nhìn vào con số trên cho thấy vai trò của doanh nghiệp SMEs vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta cần chú trọng và quan tâm đến đối tượng này. Bởi họ đóng góp rất lớn đối với ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Chính vì thế Đảng và Nhà nước cần chú trọng hơn nữa đối với doanh nghiệp SMEs trong quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu suất công việc, triển khai các mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trải nghiệm khách hàng, là nền tảng và cơ sở giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và có khả năng trở thành doanh nghiệp lớn.

        Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với mục tiêu Chính phủ kiến tạo, Chính phủ toàn cầu, chúng ta cần phải thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh kéo dài thì chú trọng đến chuyển đổi số là mục tiêu hàng đầu đối với doanh nghiệp SMEs.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thơ.