Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

          Thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện hiệu quả luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

          Quý doanh nghiệp click vào link dưới để xem chi tiết: Chỉ thị 09 UBND TP